КАРТОГРАФІЧНЕ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 2013 р. — Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Р. І. Сосса, О. М. Федунків, Ж. В. Форосенко, М. В. Горковчук

КАРТОГРАФІЧНЕ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕПИСУ НАСЕЛЕННЯ 2013 р. — Ю. О. Карпінський, А. А. Лященко, Р. І. Сосса, О. М. Федунків, Ж. В. Форосенко, М. В. Горковчук

 Вісник геодезії та картографії. - 2012. - № 6. - С. 25-32.

Вступ. Статистична, картографічна і географічна сфери діяльності гармонічно взаємопов’язані. Так, багато географічних досліджень і тематичне картографування ґрунтуються на офіційних статистичних даних. У свою чергу географічні методи досліджень та картографічне моделювання є незамінними і ефективними інструментами в багатьох видах професійної статистичної діяльності. Передусім це стосується планування, демографічних та соціально-економічних статистичних досліджень, поширення й використання їх результатів.

Переписне районування території, яке полягає у формуванні переписних відділів, лічильних та інструкторських дільниць, здійснюється з використанням карт адміністративно-територіального устрою областей, адресних планів населених пунктів, а просторовий розподіл демографічних та соціально-економічних показників визначає політичні рішення з питань регіонального розвитку, надання послуг, розміщення мережі об’єктів різних видів обслуговування та захисту населення і в багатьох інших сферах.

З розвитком геоінформаційних технологій цифрові моделі ГІС стали альтернативою донедавна єдиному засобу картографічного моделювання географічного простору. Статистичні організації розвинених країн світу одними з перших стали використовувати нові технології. Цифрові методи дозволяють удосконалити планування та управління статистичною діяльністю, подачу та використання статистичних даних у формі профільних наборів геопросторових даних як невід'ємної складової загальної інфраструктури даних.

Зважаючи на це, Державна служба статистики України та Укргеодезкартографія започаткували поетапне впровадження ГІС у статистичну діяльність. Важливою складовою даного процесу стало створення базових наборів цифрових векторних карт на територію областей та районів і цифрових адресних планів населених пунктів для підготовки й проведення Всеукраїнського перепису населення як компоненти Всесвітньої програми переписів населення й житлового фонду раунду 2010 року. Організаційно-методичні аспекти та основні результати цього масштабного проекту розглядаються далі.

Історія питання та передумови проекту картографічного забезпечення Всеукраїнського перепису населення. Перепис населення раунду 2010 р. є другим Всеукраїнським переписом населення в історії незалежної України. Рівень застосування цифрових карт і ГІС у першому Всеукраїнському переписі 2001 р. експерти [5, 9] оцінили за класифікацією ООН [7] як перехідний, що характеризувався такими технологіями на окремих етапах.

1.      На підготовчих етапах перепису картографування населених пунктів, створення схематичних адресних планів і переписне районування території виконувалося традиційними методами з використанням паперових карт і планів.

2.      Для оброблення первинних переписних даних, контролю, кодування, узагальнення та зберігання даних застосовувалася автоматизована система (АС) "Перепис-2001".

3.      Для тематичного картографування результатів перепису та створення статистичних інтерактивних електронних карт послуговувалися ГІС, а для їх поширення - CD (7 тематичних збірників з 17-ти в електронному вигляді) та Інтернетом.

Це можна пояснити такими причинами:

відсутність в Україні необхідних цифрових карт на більшість населених пунктів;

неактуальність планів у паперовому варіанті на більшість населених пунктів (вони датувалися кінцем 1980-х років);

масове перейменування населених пунктів та вулиць у першій половині 1990-х років;

зміни меж населених пунктів та об’єктів адміністративно-територіального поділу;

мали місце й економічні проблеми, пов'язані з перехідним періодом у становленні незалежної держави і проведенням соціально-економічних реформ.

Тому найпершими завданнями підготовки Перепису-2001 було складання повного переліку населених пунктів, уточнення меж міських поселень та впорядкування назв вулиць, нумерації кварталів, будинків і квартир, актуалізація картографічних матеріалів і переписного районування території всієї країни. Було виготовлено й уточнено 2 460 переписних карт і схем: 1 971 схематичний план міських населених пунктів і великих сіл, 489 карт районів. Схематичні плани створювалися з використанням топографічної основи масштабу 1:2 000, а карти районів - 1:50 000. Загальна вартість цих робіт становила 6,2 млн грн. Було складено квартальні списки житлових будинків. Цю роботу виконали за 20 робочих днів 9 500 реєстраторів у містах і 1 300 у великих селах. Вартість роботи - 1,8 млн грн. Слід зазначити, що при складанні квартальних списків будинків реєстратори одночасно уточнювали схематичні адресні плани. Загальна кількість людей, які залучалися до проведення Перепису-2001, склала 248 666 осіб. Ці показники характеризують масштабність Всеукраїнського перепису, підкреслюють складність і важливість для успішного проведення перепису підготовчої, організаційної та методичної роботи, заходів з картографічного забезпечення, комплектування та навчання тимчасового персоналу (реєстраторів, обліковців тощо).

В оприлюднених матеріалах з аналізом підготовки і проведення перепису 2001 р. [5] відмічено певні недоліки в організації його картографічного забезпечення. Зокрема, оскільки карти районів і адресні плани-схеми міських поселень для перепису виготовлялися за рахунок місцевих бюджетів, то й виконавців цієї роботи визначали місцеві органи влади. Тому були випадки, коли рівень технічної оснащеності підприємств, що залучалися до картографічних робіт, професійна компетенція й виконавська дисципліна їх персоналу не відповідали сучасним вимогам. А найголовніше, що виготовлялися лише паперові, а не цифрові карти, технологія їх підготовки не була уніфікованою, а результати непридатні для використання в ГІС. Проте цей актуалізований та цілісний паперовий картографічний матеріал став надійним "нульовим" циклом для подальших робіт з упровадження ГІС у практику підготовки й проведення наступного перепису населення.

Процедура забезпечення органів статистики картографічними матеріалами перепису населення раунду 2010 р. й порядок фінансування цієї роботи були визначені Законом України "Про Всеукраїнський перепис населення" на основі принципово іншого підходу до організації роботи з картографічного забезпечення процесу. Зокрема, Законом передбачено, що цей захід може здійснюватися за рахунок державного бюджету, а відповідальність за його проведення покладалася на спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері геодезичної та картографічної діяльності.

Державна служба статистики України спільно з Укргеодезкартографією та Науково-дослідним інститутом геодезії і картографії (НДІГК) розробили план заходів щодо картографічного забезпе-

чення перепису населення та впровадження ГІС у системі державної статистики України. Згідно з планом у 2006-2011 рр. було успішно реалізовано такі основні проекти:

-        написання методичних посібників та редакційно-технічних вказівок для підготовки цифрових карт і цифрових адресних планів для ГІС перепису населення;

-        створення цифрових карт і цифрових адресних планів населених пунктів району пробного перепису (Дергачівський район Харківської області);

-        розроблення ГІС переписного районування територій сільських районів та міських населених пунктів;

-        підготовка пілот-проекту застосування ГІС для переписного районування населених пунктів району пробного перепису;

-        розроблення програмно-методичного комплексу SIMAP для підготовки й публікації статистичних інтерактивних електронних карт у форматах стандарту масштабованої векторної графіки SVG (Scalable Vector Graphics);

-        укладання електронних карт у форматах SVG на всі регіони країни із межами міст і районів для формування статистичних інтерактивних електронних карт на CD і в Інтернет;

-        упровадження інструментальної ГІС Maplnfo 10.0 в управління статистики міст Києва і Севастополя та у всі обласні статистичні управління;

-        проведення навчальних семінарів для працівників Держстатистики України з питань застосування цифрових карт і ГІС для підготовки й проведення перепису населення.

Результати реалізації проектів склали методичну і програмно-технологічну основу для широкого застосування цифрових карт і ГІС у підготовці до 2-го Всеукраїнського перепису населення.

Загальну методику застосування ГІС для завдань перепису докладно розглянуто в керівництвах [7, 8], які підготував статистичний відділ департаменту з економічних та соціальних питань ООН. Ці документи є своєрідним узагальненням методологічних досліджень з означеної проблематики, одночасне проведення яких у різних країнах було спричинено, з одного боку, стрімким розвитком геоінформаційних технологій, а з іншого -суттєвим підвищенням інформаційного попиту на геопросторові дані про населення довільних ділянок території. Основний висновок щодо створення оптимального співвідношення наявних ресурсів та вимог до організації перепису населення з використанням ГІС, навіть у країнах з низьким рівнем потреб і можливостей, полягає в тому, що, як мінімум, мають бути забезпечені такі необхідні умови:

-        наявність бази цифрових карт і відповідного технологічного потенціалу;

-        достатня кваліфікація персоналу;

-        відповідне програмно-технічне оснащення;

-        належна фінансова підтримка;

-        чітко визначені терміни виконання робіт з перепису населення та налагоджена співпраця усіх виконавців, зокрема державних статистичних та картографічних установ.

Об’єктом інформатизації є комплекс робіт, пов’язаний з картографічним забезпеченням перепису населення та використанням картографічних матеріалів для його підготовки й проведення. Застосування цифрових карт, сучасних геоінформаційних технологій та баз геопросторових даних розглядається як ефективна альтернатива використанню лише традиційних паперових карт і має на меті підвищення оперативності та якості переписного районування території країни, моніторингу підготовки й проведення перепису, поширення його результатів у цифрових форматах профільних наборів геопросторових даних.

Виходячи зі світового досвіду застосування ПС у переписній діяльності й досвіду картографічного забезпечення першого Всеукраїнського перепису населення 2001 р., до основних завдань застосування ГІС у підготовці та проведенні другого перепису 2013 р. можна віднести:

підготовку базових цифрових карт сільських районів та цифрових адресних планів міст для ПС перепису;

уточнення базових цифрових карт сільських районів за результатами складання списків сільських населених пунктів та списків житлових будинків і житлових приміщень в інших будівлях у великих сільських населених пунктах;

підготовку та друкування адресних схем для проведення польових робіт зі складання квартальних списків будинків у містах;

уточнення цифрових адресних планів міст за результатами складання квартальних списків будинків;

проведення переписного районування територій сільських районів;

здійснення переписного районування територій міст;

підготовку й друкування оглядових карт переписного районування областей та адміністративних районів;

підготовку й друкування планів-схем лічильних дільниць для тимчасового переписного персоналу;

геоінформаційний моніторинг виконання заходів з підготовки й проведення перепису;

підготовку профільних наборів геопросторових даних з результатами перепису на множині об’єктів переписного районування;

підготовку профільних наборів геопросторових даних результатів перепису на окремі території на замовлення користувачів статистичних даних;

підготовку та випуск тематичних карт за результатами перепису;

підготовку профільних наборів геопросторових даних та електронних карт для поширення результатів перепису в Інтернет і на електронних носіях.

Організація та виконання робіт з картографічного забезпечення Всеукраїнського перепису населення 2013 р. Враховуючи великі обсяги і стислі терміни виконання робіт з актуалізації та виготовлення

цифрової картографічної продукції для чергового перепису населення, до їх виконання було залучено декілька підприємств Укргеодезкартографії, зокрема: ДНВП "Картографія" - головний виконавець проекту, Науково-дослідний інститут геодезії і картографії -науково-методичне забезпечення проекту, ДП "Донбасгеоінформ", ДП "Сумигеодезкартографія", КДП "Київгеоінформатика", ДП "Західгеодезкартографія", ДП "Закарпатгеодезцентр", ДП "Карпатське підприємство геодезії, картографії та кадастру" і ТОВ "Аерокосмічне агентство "МАГЕЛЛАН".

Участь у виконанні робіт багатьох підприємств дала змогу консолідувати наявні у них інформаційні ресурси, програмно-технічний та кадровий потенціал для актуалізації великого обсягу цифрових картографічних даних, включаючи адресні плани усіх міст та селищ міського типу України, але водночас і потребувала відповідної координації робіт, дотримання єдиних вимог до структури та інформаційного наповнення наборів геопросторових даних, організації взаємодії з територіальними управліннями Держста-тистики на етапах польових робіт з актуалізації адресних планів населених пунктів, контролю якості й приймання цифрових наборів даних.

Виготовлення і постачання картографічних матеріалів для організації Всеукраїнського перепису населення 2013 р. виконувалося у відповідності до єдиних технічних вимог, розроблених Державною службою статистики України, та здійснювалося в два етапи.

На першому етапі (вересень-грудень 2011 р.) було виготовлено і направлено в територіальні статистичні управління картографічні матеріали в паперовому вигляді, актуалізовані за станом місцевості на 2010 р. на територію всієї України в масштабі 1:500 000, карти адміністративно-територіального устрою областей та адміністративних районів у масштабі відповідно 1:300 000 та 1:100 000, адресні плани-схеми міст і селищ міського типу в масштабі 1:2 000. До змісту картографічного матеріалу висувалися певні вимоги, зокрема:

карта адміністративно-територіального устрою України в кольоровому варіанті мала містити такий основний набір об'єктів: державний кордон, межі областей, районів, межі міських рад міст обласного значення; міста, селища міського типу, сільські населені пункти - вибірково (кількість жителів понад 1 500 осіб); магістральні й регіональні автомобільні дороги та залізниці; залізничні станції та зупинки; об'єкти гідрографії (мал. 1).


Мал. 1. Фрагмент карти України масштабу 1:500 000

карти адміністративно-територіального устрою областей та адміністративних районів в одноколірному варіанті виконання мали відображати такі основні об'єкти: межі областей і районів, міських, селищних та сільських рад; населені пункти; місця розташування окремих об'єктів та забудовані території за межами населених пунктів (готелі, кемпінги, будинки відпочинку, пансіонати й інші об'єкти з можливим тимчасовим проживанням людей); автомобільні шляхи та залізниці; залізничні станції та зупинки; об'єкти гідрографії; великі лісові масиви (мал. 2, 3);